Tarief massage- en bewegingstherapie
Een therapiesessie duurt 1 uur (kan eventueel iets uitlopen) en kost € 75 (vrijgesteld van BTW).

De eerste sessie begint met een intake (kosteloos) voorafgaand aan de behandeling. Na dit eerste consult leg ik een behandelplan voor met de daarbij behorende hoeveelheid sessies.

Vergoeding zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandeling (dit valt buiten de eigen bijdrage). Kijk in de polisvoorwaarde van je zorgverzekeraar naar vergoedingen voor natuurgeneeskundige behandelingen. Dit valt onder alternatieve geneeswijzen. Voor de behandeling is geen doktersverwijzing nodig.

Ik ben aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze). En bij de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

  • Licentie VBAG 2040607
  • RBCZ 911300 R
  • AGB zorgverlenersnummer 90033955
  • Praktijk (AGB) code 90012945
  • KvK 34371493
  • BTW-nummer NL001125689B37

Tarief ontspanningsmassage
Een ontspanningsmassage van 45 minuten kost € 60 (inclusief BTW).

Bij een afsprakenkaart voor 5 ontspanningsmassages is de eerstvolgende € 45.
Bij een kaart voor 10 afspraken is de 11de gratis.

Anders dan bij de massage- en bewegingstherapie wordt deze niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalen
Er kan contant of met pin betaald worden.

Annulering
Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van het consult, telefonisch, per sms of per e-mail, mogelijk. Annuleer je korter van tevoren dan wordt € 75 in rekening gebracht. Dat geldt ook voor niet nagekomen afspraken.

Vanwege de Coronaperikelen ga ik soepel om met de annuleringsvoorwaarden als er sprake is van verschijnselen die lijken op Covid-19. Wel vind ik het fijn als je zo snel mogelijk je afspraak afzegt als je klachten hebt die lijken op Corona.

Voorwaarden, privacy en klachtenregeling

Voorwaarden

Verloop van de afspraak
Neem bij de eerste afspraak je zorgverzekeringspasje mee; deze heb ik nodig voor het maken van de factuur. Het eerste consult begint met een intakegesprek om jouw hulpvraag duidelijk te krijgen.

Intake en je gezondheid
Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden om na te gaan wat jouw wensen zijn en welke behandeling het meest passend bij jouw situatie is. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, geef dit dan door. Belangrijk voor vrouwen om door te geven als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over je gezondheid.

Wanneer kan er niet behandeld worden?
Er zijn redenen waarom je helemaal niet, of gedeeltelijk niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist. Koorts, griep, Covid-19, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting zijn redenen om niet te behandelen.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe er alles aan de privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:
• Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
• Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
• Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling natuurgeneeskunde of manuele therapie
• De kosten van het consult

Klachtenregeling
In geval van klachten is het eerste doel om je onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of we er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (ger@massagepraktijkflow.nl.nl) worden ingediend.
Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, met je besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt je hierover geïnformeerd door FLOW. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 
Lukt het niet er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, dan wel de geschilleninstantie van de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014

De procedure is te vinden op de website van de VBAG.
FLOW voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wanneer je een klacht indient via een van de instanties, informeer dan de zorgverlener vooraf.